Jakie przepisy warunkują transport ponadgabarytowy międzynarodowy?

Transport ładunków ponadgabarytowych to spore przedsięwzięcie, które należy odpowiednio zaplanować. Jakie przepisy warunkują międzynarodowy przewóz towarów o niestandardowej masie i rozmiarach? Dowiesz się tego z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Jakie przepisy regulują międzynarodowy transport ponadgabarytowy?

Organizacja transportu wielkogabarytowego to poważne wyzwanie logistyczne. Bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie trasy i uwzględnienie rozmiarów pojazdu. Należy także unikać wąskich ulic i rond, które są problematyczne przy manewrowaniu. Transport ładunków ponadgabarytowych często jest realizowany w nocy, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Przy planowaniu międzynarodowych przewozów ważne jest również uwzględnienie przepisów obowiązujących w krajach, przez które przebiega transport. Najważniejsze kwestie to dopuszczalne wymiary i masa ładunku, lokalne regulacje i odpowiedni dobór trasy.

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga dokładnego przestrzegania przepisów określonych przez prawo UE. Pojazdy przekraczające ustalone normy muszą posiadać specjalne zezwolenia. Należy także pamiętać, że każdy kraj, przez który przebiega transport, może wprowadzać dodatkowe wymogi dotyczące przewozu towarów o niestandardowych wymiarach. Zgodnie z przepisami UE pojazdy uznawane za ponadgabarytowe to takie, których długość przekraczającej 23 metry, szerokość wynosi ponad 3,2 metra, wysokość jest większa niż 4,5 metra, a masa całkowita przewyższa 60 ton.

Kategorie zezwoleń na transport ponadgabarytowy

Kategorie zezwoleń na transport ponadgabarytowy zostały dokładnie opisane w załączniku do ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. W 2012 roku została ona znowelizowana, co uprościło procedury dotyczące przewozu ładunków o niestandardowej masie i rozmiarach. Rodzaje zezwoleń zostały podzielone na siedem kategorii, uwzględniających zarówno ładunki podzielne, jak i niepodzielne.

Kategoria I

Kategoria I dotyczy zezwoleń wydawanych dla pojazdów, które nie przekraczają dopuszczalnych wymiarów, masy całkowitej i mają nacisk na osie w granicach norm ustalonych dla dróg (do 11,5 tony na oś). Zarządca dróg, przez które mają przejeżdżać te pojazdy, wydaje zezwolenia na czas od 6 do 12 miesięcy.

Kategoria II

W kategorii II zezwolenia na transport ponadnormatywny przyznaje się dla pojazdów spełniających normy wysokości, długości, masy całkowitej i nacisku na osie, jednak ich szerokość nie może przekraczać 3,5 metra. Procedura wydania takiego pozwolenia trwa do 3 dni i jest prowadzona przez starostę dróg lub miejsce rozpoczęcia transportu. Zezwolenie zostaje wydane na 12 miesięcy.

Kategoria III

Zezwolenia z tej kategorii przyznawane są pojazdom, które spełniają normy dotyczące nacisku na osie i całkowitej masy, z maksymalną szerokością 3,2 metra. Mogą one mieć do 15 metrów długości jako pojazdy pojedyncze lub do 23 metrów jako zespół, jeśli ich maksymalna wysokość nie przekracza 4,3 metra. Zezwolenia te wydaje starosta na czas od 6 do 24 miesięcy. Warto pamiętać, że przy transporcie ponadgabarytowym międzynarodowym konieczna jest zgoda celna.

Kategoria IV

Kategoria IV zezwoleń na transport ponadgabarytowy dotyczy pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna dla danej drogi, szerokości nieprzekraczającej 3,4 metra, długości do 15 metrów (dla pojedynczego ciągnika), do 23 metrów (dla zespołu pojazdów) lub do 30 metrów (dla zespołu pojazdów ze skrętnymi osiami). Ich wysokość nie może przekraczać 4,3 metrów, a nacisk na osie powinien być większy niż ten przewidziany dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton. Dla przewozów poza granicami naszego kraju są wydawane przez naczelnika urzędu celnego na okres 6, 12 lub 24 miesięcy.

Kategoria V

Zezwolenia kategorii V wydaje się pojazdom, których rzeczywista masa całkowita nie jest większa od dopuszczalnej, szerokość nie przekracza 3,4 metra, a długość wynosi do 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, do 23 metrów dla zespołu pojazdów albo do 30 metrów dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach. Wysokość ciągników z naczepą nie powinna być większa niż 4,3 metra, natomiast nacisk na każdą oś nie może przekraczać ustalonej wartości dla danej drogi. Zezwolenia te dotyczą także pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 60 ton. W przypadku transportu ponadgabarytowego międzynarodowego wydaje je naczelnik urzędu celnego i pozostają one ważne przez okres od miesiąca do dwóch lat.

Kategoria VI

Kategoria ta dotyczy zezwoleń dla pojazdów o szerokości do 3,4 metra (dla drogi jednojezdniowej) i do 4 metrów dla drogi dwujezdniowej (m.in. autostrady, drogi ekspresowej). Dotyczą one pojedynczych ciągników o długości nieprzekraczającej 15 metrów, zespołu pojazdów do 23 metrów i zespołu pojazdów o skrętnych osiach do 30 metrów. Ich wysokość nie może przekroczyć 4,3 metra, masa 60 ton, a nacisk każdej osi napędowej nie powinien być większy niż 11,5 ton.

Kategoria VII

Zezwolenia z kategorii VII obejmują pojazdy, które nie mieszczą się w podanych powyżej normach. Można je uzyskać, jeśli ładunek jest niepodzielny, zarządca drogi wyraził zgodę na przejazd i istnieje możliwość wytyczenia bezpiecznej trasy. Takie zezwolenie jest wydawane na okres 14 dni na jednorazowy transport lub na 30 dni w przypadku wielokrotnych przewozów.

Firmy zajmujące się międzynarodowym transportem ponadgabarytowym muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami dotyczącymi przewozu ładunków o niestandardowych wymiarach i dużej masie. W nasze ocenie planując takie przedsięwzięcie, należy odpowiednio wcześniej wnioskować do odpowiednich organów o wydanie stosownych zezwoleń. Jeśli zawarte w artykule informacje są dla Ciebie pomocne, podziel się nim z innymi przedsiębiorcami, którzy chcą przewieźć ładunek o niestandardowych rozmiarach.